Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Met het gebruik van de de Zigiz en/of Gembly-websites, het spelen van de de Zigiz en/of Gembly-spelletjes of het openen van een spelers-account, worden Spelers geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. Zigiz en/of Gembly behouden zich het recht te allen tijde, zonder voorafgaande instemming van de Speler, de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Laatste update: 22-04-2014

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Zigiz en/of Gembly bieden u de mogelijkheid om via haar website spelletjes (“Spelletjes”) te spelen.

U kunt “for Fun” spelen, “for Real” en "Tournament". In de “for Fun” module kunt u geen prijzen winnen. In de “for Real” en "Tournament" module kunt u dat wel. Indien u “for Real” en "Tournament" wil spelen, dient u een spelers-account te openen waarop uw speeltegoeden worden geadministreerd. Zigiz en/of Gembly raadt aan om met het “for Real” en "Tournament" spelen maximaal € 50 per dag in te zetten.

1.2 Identiteit van de portal

Zigiz en Gembly zijn een handelsnamen van Gembly B.V., Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam en zullen verder worden aangeduid als "de portal".

1.3 Toepasselijkheid

Deze algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten van de portal, waaronder het gebruik van de de portalwebsite, het spelen van de Spelletjes en het gebruik van een spelersaccount bij de portal (de “Account”), alsmede op (i) andere overeenkomsten die tussen u en de portal tot stand komen en (ii) het spelen van spelletjes via een van de partner websites van de portal zoals Hyves.

1.4 Eén account per persoon

Het is niet toegestaan om meerdere Accounts per persoon te hebben. De portal heeft het recht om de boventallige accounts te verwijderen en hier geen uitbetalingen op uit te voeren. Wanneer er met meerdere accounts op de portal gespeeld wordt kan tot uitsluiting van de diensten van de portal worden overgegaan.

1.5 Login gegevens

U dient uw login-gegevens niet aan iemand anders te geven en deze gegevens strikt geheim te houden. Om veiligheids- en andere redenen kan de portal van u verlangen dat u de inlog gegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account, dan wel de relatie met de portal over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van de portal.

De portal mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn, inclusief opgaaf van bankgegevens waarnaar behaalde winsten uitgekeerd kunnen worden.

1.6 Blokkering

De portal heeft het recht u toegang tot de portal of tot de Account al dan niet tijdelijk te weigeren of te of om uw IP adres te blokkeren. Indien de portal daartoe overgaat, is de portal niet gehouden tot doen van opgaaf van redenen.

De portal kan bovendien een limiet stellen aan het aantal malen dat u per door de portal vast te stellen periode kunt deelnemen, dan wel aan het bedrag waarvoor u “for Real” en "Tournament" kunt spelen gedurende die periode.

1.7 Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. de portal zal de nieuwste versie van de Voorwaarden steeds op haar website publiceren, waarna uw voortgezette gebruik van de Spelletjes uw acceptatie van de nieuwe Voorwaarden zal vormen. Over ingrijpende wijzigingen in de Voorwaarden die het gebruik substantieel beïnvloeden zal de portal u via de spelomgeving van de portal informeren. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een nieuwe Voorwaarden, dan dient u de portal daar schriftelijk van in kennis te stellen op of vóór de datum dat de nieuwe Voorwaarden van toepassing zal zijn, en vanaf die datum dient u het gebruik van de Spelletjes te staken en gestaakt te houden.

1.8 Annuleren spelletjes

De portal heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Spelletje uit te stellen of te annuleren als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie, veiligheid van het Spelletje ontregelt.

1.9 Accuraatheid informatie

Hoewel de portal haar website met grote zorg beheert kan de portal niet garanderen dat alle diensten en alle informatie die zij u verstrekt op haar website correct, volledig en actueel is. De voor u op de website zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn.

Steeds geldt dan ook dat de administratie van de portal leidend is waar het gaat om de vaststelling van en betaling van eventueel door u behaalde winsten en dat mededelingen daaromtrent op de website of anderszins louter indicatief zijn. de portal heeft bovendien het recht om winstgegevens in haar administratie aan te passen indien sprake is van een voor u duidelijk kenbare vergissing.

1.10 Fouten

Indien u onjuistheden signaleert, dient u de portal daarvan terstond op de hoogte te stellen en de portal daarbij bovendien screenshots te verschaffen opdat de portal het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk kan identificeren.

2. For Real en Tournament modules

2.1 Eisen aan de speler bij For Real en Tournament

U kunt kiezen voor de “for Real' en "Tournament" modules op voorwaarde dat u ten minste 18 jaar oud bent. U dient zich daartoe aan te melden conform de instructies die zijn vermeld op de de portal website. U dient in dat kader onder meer uw persoonsgegevens op juiste en volledige wijze aan de portal te verstrekken, uw e-mailadres op te geven en een de portal-gebruikersnaam te kiezen. De portal heeft het recht om op ieder moment aanvullende informatie te vragen ter verificatie en authenticatie.

2.2 Kosten

Om de kosten te dekken voor het aanbieden van de Tournament spellen gaat een percentage van de Tournament-jackpot naar de portal. Het percentage van de Tournament jackpot dat door de portal gebruikt wordt om de kosten van het spel te dekken kan door de portal op elk gewenst moment aangepast worden.

2.3 Jackpotspellen

Jackpotspellen zijn een variant van de Tournament spellen van de portal. Een Jackpotspel loopt tot een moment dat door de portal voorafgaande aan het begin van het spel wordt bepaald. Bij het Jackpotspel is de uiteindelijke prijs afhankelijk van het aantal deelnemers aan de Jackpot: de Jackpot wordt hoger naarmate er meer spelers deelnemen aan de Jackpot. De uiteindelijke Jackpot wordt verdeeld over het uiteindelijke aantal deelnemers, waarbij ten hoogste een-derde van de deelnemers een prijs wint. Deelnemers staat het vrij om zo vaak deel te nemen aan de Jackpot als zij maar willen, wanneer zij hun score willen verbeteren.

Na afloop van het Jackpotspel zullen de prijzen verdeeld worden en worden de gewonnen speeleenheden (Chips) op de accounts van de winnaars bijgeschreven. Bij gelijke highscores worden de prijzen nogmaals verdeeld onder de spelers met de gelijke highscore. Het staat de portal vrij om een Jackpotspel eerder te beëindigen dan aangegeven op het spel en om de hoogte van de te winnen prijzen aan te passen. Daarnaast kan de portal besluiten om de speeleenheden niet direct uit te keren wanneer er een vermoeden is dat er frauduleus gehandeld is bij de Jackpotspellen.

2.4 Opwaarderen

In de “for Real” en "Tournament" modules speelt u met aangekochte speeleenheden. Om speeleenheden aan te kopen, dient u uw Account op te waarderen. Voor het opwaarderen dient u de op de website van de portal gepubliceerde aanwijzingen te volgen. De betalingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Daarnaast kan de portal besluiten om de prijs van de speeleenheden aan te passen. Bij het opwaarderen gelden in ieder geval de volgende regels:

 • Telefonisch: opwaarderen via telefoon is alleen mogelijk indien aan het volgende is voldaan:
  • uw nummerherkenning dient steeds ingeschakeld te zijn; zonder nummerherkenning zijn eventuele niet correcte opwaarderingen niet te corrigeren.
  • het telefoonnummer waarmee u de betaling verricht moet uw eigendom zijn, de portal heeft het recht om dit te onderzoeken
  • bij opwaarderingen gedaan met een telefoonnummer dat niet uw eigendom was zal de portal u aansprakelijk stellen mocht dit tot een geschil komen met de eigenaar van het telefoonnummer
 • Paypal: opwaarderen via Paypal is alleen mogelijk indien aan het volgende is voldaan:
  • aan overmakingen moet een bevestigd PayPal-adres verbonden zijn;
  • per Account is slechts 1 PayPal-account toegestaan;
  • u moet hetzelfde e-mailadres gebruiken voor de Account als voor de PayPal-account;
  • de PayPal-account dient verbonden te zijn met een land of staat waar deelname aan is toegestaan.

Andere betaalwijzen, waaronder bijvoorbeeld E-CHECKS worden niet geaccepteerd.

2.5 Fouten bij opwaarderen

Opwaarderen kan op de wijzen zoals aangegeven op de website van de portal, waarvan een aantal de tussenkomst van derden (paymentproviders) vereisen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een paymentprovider dient u te beseffen dat de portal het tegoed op uw account pas bijschrijft zodra de portal de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen van de paymentprovider. Aldus kan het zijn dat er vertraging zit tussen het moment waarop u uw tegoed opwaardeert en het moment waarop nieuwe speeleenheden op uw account daadwerkelijk zijn bijgeschreven. Bij aanhoudende problemen dient u contact op te nemen met uw paymentprovider.

2.6 Niet betaalde tegoeden

Indien u speeleenheden hebt gekocht en ontvangen terwijl de betaling door middel van de door u gekozen methode niet tot betaling aan de portal heeft geleid (ongeacht de reden daarvoor), bent u gehouden om het verschuldigde bedrag alsnog aan de portal te voldoen. Indien het tegoed op uw Account toereikend is, kan de portal er ook voor kiezen om het tegoed op uw Account te verminderen. In verband met het voorgaande kan de portal aanspraak maken op vergoeding van incasso- en administratiekosten.

2.7 Winsten

Indien u winst behaalt, kan deze winst worden uitgekeerd mits u tenminste een of meer betalingen heeft gedaan ter waarde van twee keer de initieel verkregen gratis credits. Voorbeeld: u heeft ter waarde van € 4,50 gratis credits gekregen bij het aanmaken van uw account. U moet nu minimaal een of meerdere betalingen doen van tenminste € 9,00 alvorens u uw eerste uitbetaling kan doen. Na uw eerste uitbetaling kunt u in de toekomst zonder deze restrictie uitbetalingen aanvragen. De portal maakt winsten in beginsel binnen tien (10) werkdagen, en in ieder geval binnen acht (8) weken na het doen van het verzoek tot uitbetaling over.

Betaling zal plaatsvinden op het aan uw account gekoppelde bankrekeningnummer (zie ook artikel 1.2). Overdracht of toewijzen van winsten aan derden is niet toegestaan. De winst is alleen betaalbaar indien uw persoonsgegevens juist en volledig zijn en u overigens steeds heeft gehandeld overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Het is slechts toegestaan om 1 account aan een specifiek bankrekeningnummer te koppelen. Voor uitzonderingen hierop kan contact worden opgenomen met de portal Klantenservice. Indien u uw winst niet binnen 8 weken na het doen van het verzoek tot uitbetaling heeft ontvangen, dient u de portal hierover per e-mail binnen 30 dagen te informeren.

2.8 Geschillen over winsten

De portal stelt vast of u hebt gewonnen of verloren en wat de invloed daarvan op het speeltegoed van uw Account is. De portal heeft het recht om naar eigen goeddunken bij elke onenigheid te bepalen wie als winnaar heeft te gelden van een specifiek Spelletje. Indien u klachten hebt ten aanzien van de toegekende winst in een Spelletje, dan dient u dit binnen zeven [7] dagen na het Spelletje kenbaar te maken omdat de portal anders mogelijkerwijs niet meer beschikt over ter zake relevante informatie.

2.9 Belastingen op winsten

Indien de portal door enige bevoegde autoriteit wordt verzocht om belastingen of heffingen in te houden op door u gemaakte winsten, zal de portal die inhouding doen. U dient alle lokale, nationale belastingen, accijnzen of andere heffingen en/of belastingen en vergoedingen die zijn verschuldigd over de winsten tijdig te voldoen en u dient de portal te vrijwaren indien een dergelijke aanspraak op de portal wordt gedaan door enige autoriteit.

2.10 Vergissingen

Bedragen die per vergissing als speelwinst naar uw Account worden gecrediteerd, zullen automatisch van uw Account worden afgeboekt wanneer de vergissing geconstateerd wordt. Indien u dergelijke speelwinsten opneemt dient u deze terstond als ten onrechte betaald aan de portal terug te betalen.

2.11 Verliezen

U erkent en accepteert dat u verlies kunt lijden. Voor een dergelijk verlies aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid. Onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik, is het niet mogelijk om een negatief credit saldo te hebben. Wanneer dit evenwel toch het geval is, dient het saldo direct te worden aangezuiverd.

2.12 Refund beleid

Aangekochte tegoeden kunnen niet worden uitgekeerd. In het geval een Spelletje niet kan worden uitgespeeld door een storing en het ontstaan van die storing aan de portal te wijten is, zal de portal uw Account crediteren voor het aantal credits dat u hebt betaald om aan het gestaakte Spelletje deel te kunnen nemen. De portal is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele spelwinsten die u had kunnen behalen indien er geen storing zou zijn geweest en het Spelletje was uitgespeeld.

2.13 Vervallen van tegoeden

Indien u langer dan twaalf [12] maanden geen Spelletje hebt gespeeld, zal het eventueel nog op uw Account aanwezige vervallen. de portal kan in een dergelijk geval ook uw Account opheffen. Alvorens de account op te heffen stellen wij u hier twee [2] maanden van tevoren van op de hoogte door middel van een email, en indien van toepassing een herinnering, die wij versturen aan het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U hebt dan de mogelijkheid om het tegoed te verbruiken en/of, in het geval van voldoende winstcredits, uit te laten betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle door u aangeleverde gegevens.

2.14 Wettelijke verboden uit land speler

U dient na te gaan of de op u van toepassing zijnde wetgeving toestaat dat u deelneemt aan de “for Real” en "Tournament" modules. Het is de u niet toegestaan deel te nemen indien die wetgeving u dat niet toestaat. Dat is onder meer het geval indien u afkomstig bent uit Italië en de Groot Brittannië. U zult de portal vrijwaren voor gevolgen van een overtreding van wetgeving.

3. Spelregels

3.1 Algemene spelregels

De portal kan per Spelletje spelregels formuleren die door u moeten worden gevolgd. De portal stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden.

3.2 Geen oneerlijke technieken

U mag geen oneerlijke methoden gebruiken voor het spelen van de Spelletjes. Elke techniek die een speler de mogelijkheid geeft om iets anders dan pure behendigheid te gebruiken bij het spelen wordt beschouwd als oneerlijk. Deze technieken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hebben van meerdere accounts, het gebruik van programmacodes of commando’s of aangepaste hardware of software om bij het spelen te helpen, het aannemen van de identiteit van een andere speler, of het met opzet verliezen van Spelletjes om een competitief voordeel te krijgen.

3.3 Geautomatiseerd spelen

Het gebruik van machines, computers, software, scripts of enig ander gebruik van mechanische, macro-, automatische of geprogrammeerde methodes is niet toegestaan.

3.4 Overtreding

Overtreding van spelregels of het anderszins in strijd met de algemene voorwaarden handelen, kan leiden tot verdere uitsluiting van het spelen van Spelletjes en bovendien tot het niet-uitkeren van behaalde winsten.

4. Ongeoorloofd gebruik en maatregelen

4.1 Maatregelen

Indien de portal meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan de portal passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de speeltegoeden of IP adressen, het vervallen van behaalde winsten en het uitsluiten van toekomstige deelname.

Als ongeoorloofde handelingen worden onder meer beschouwd:

 • het witwassen van geld via de Spelletjes;
 • het inbellen door middel van telefoonlijnen van derden of via gestolen / gevonden mobieltjes;
 • het duperen van betaalproviders;
 • het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in de chatfunctie of anderszins op de portal website;
 • het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van de Spelletjes of anderszins het goed functioneren van de portal wordt veroorzaakt;
 • het gebruiken van toegang tot de portal of de Spelletjes, of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam);
 • het anderszins in strijd handelen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of spelregels van de portal; en/of
 • het aanmaken van meerdere accounts

4.2 Controle

De portal voert op regelmatige basis steekproeven uit onder haar "for Real" en "Tournament" spelers. Hierbij wordt de speler gevraagd extra informatie te verstrekken over zijn/haar identiteit. Totdat de portal de gevraagde informatie heeft ontvangen zullen er geen uitbetalingen worden gedaan op het account van de speler. de portal zal de informatie vernietigen zodra deze geverifieerd is.

5. Privacy

5.1 Privacy

De portal respecteert de privacy van alle spelers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u aan de portal verschaffen vertrouwelijk worden behandeld. de portal gebruikt uw gegevens om het spelen en waar van toepassing: het uitkeren van winsten zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal de portal de gegevens alleen gebruiken met uw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. de portal zal uw gegevens niet aan derden verkopen, zie ook het de portal Privacy beleid.

5.2 Privacybeleid

De portal heeft een privacybeleid opgesteld dat vindbaar is op de website van de portal. U stemt in met dat beleid wanneer u zich aanmeldt voor een de portal account, via de portal of een van de partner websites van de portal.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Intellectuele eigendomsrechten

De portal-website, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo's, geluidsfragmenten en programma's, inclusief software, zijn eigendom van de portal en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, het openbaar maken of de distributie van dergelijke beschermde werken, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden.

7. Verplichting van de portal en aansprakelijkheid

7.1 Storingen

De portal stelt zich ten doel om de door haar aangeboden Spelletjes vrij van storingen te laten verlopen, maar garandeert niet dat de Spelletjes steeds vrij zullen zijn van storingen.

7.2 Aanbieden Spelletjes

De portal is niet verplicht aangeboden Spelletjes in de toekomst te blijven aanbieden. de portal is vrij het in door haar gekozen aanbod van Spelletjes.

7.3 Restitutie Credits

Indien de portal mocht besluiten om op enig moment geen enkel Spelletje meer aan te bieden, dan zal zij de van aankoop afkomstige tegoeden op uw Account restitueren.

7.4 Problemen en Schade

De portal is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of het spelen op deze website van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materiaal of andere zaken die komen van een website van de portal. Evenmin kan de portal verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website of schade ten gevolge van de Spelletjes.

7.5 Aansprakelijkheid

Indien de portal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en ook na daartoe schriftelijk door u te zijn aangemaand in gebreke blijft met nakoming, is de portal jegens u aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van de portal is beperkt tot maximaal het direct voorafgaand aan het relevante evenement door u op uw Account gestorte bedrag.

7.6 Niet-nakoming Algemene Voorwaarden

U zult de portal vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze algemene voorwaarden door u of via een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Spelletjes.

8. Divers

8.1 Ongeldigheid

In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld bij gerechtelijk vonnis of besluit, dan zal de rest van deze algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven en zal de ongeldig of niet-afdwingbaar geachte bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de ongeldig of niet-afdwingbare bepaling.

8.2 Overdracht

De portal heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met spelers over te dragen aan derden. Indien de portal dat doet, zal zij u daarvan informeren.

8.3 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de portal en u is Nederlands recht van toepassing.

8.4 Geschillen

De rechtbank van Amsterdam zal exclusieve jurisdictie hebben om alle geschillen te horen.