*
Deze website wordt getoond in het Nederlands.

Nog geen Zigiz account? Meld je hier gratis aan!

Over Zigiz

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Met het gebruik van de Zigiz-website, het spelen van de Zigiz-spelletjes of het openen van een spelers-account, worden Spelers geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. Zigiz behoudt zich het recht te allen tijde, zonder voorafgaande instemming van de Speler, de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Laatste update: 22-04-2014

1. Algemeen

1.1 Inleiding:

Zigiz biedt u de mogelijkheid om via haar website spelletjes (“Spelletjes”) te spelen. U kunt “for Fun” spelen, “for Real” en "Tournament". In de “for Fun” module kunt u geen prijzen winnen. In de “for Real” en "Tournament" module kunt u dat wel. Indien u “for Real” en "Tournament" wil spelen, dient u een spelers-account te openen waarop uw speeltegoeden worden geadministreerd. Zigiz raadt aan om met het “for Real” en "Tournament" spelen maximaal € 50 per dag in te zetten.

1.2 Identiteit van Zigiz:

Zigiz is een handelsnaam van Gembly B.V., Kromwijkdreef 11 1108 JA Amsterdam.

1.3 Toepasselijkheid:

Deze algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten van Zigiz, waaronder het gebruik van de Zigizwebsite, het spelen van de Spelletjes en het gebruik van een spelersaccount bij Zigiz (de “Account”), alsmede op (i) andere overeenkomsten die tussen u en Zigiz tot stand komen en (ii) het spelen van spelletjes via een van de partner websites van Zigiz zoals Hyves.

1.4 Eén account per persoon:

Het is niet toegestaan om meerdere Accounts per persoon te hebben. Zigiz heeft het recht om de boventallige accounts te verwijderen en hier geen uitbetalingen op uit te voeren. Wanneer er met meerdere accounts op Zigiz gespeeld wordt kan tot uitsluiting van de diensten van Zigiz worden overgegaan.

1.5 Login gegevens:

U dient uw login-gegevens niet aan iemand anders te geven en deze gegevens strikt geheim te houden. Om veiligheids- en andere redenen kan Zigiz van u verlangen dat u de inlog gegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account, dan wel de relatie met Zigiz over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Zigiz. Zigiz mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn, inclusief opgaaf van bankgegevens waarnaar behaalde winsten uitgekeerd kunnen worden.

1.6 Blokkering:

Zigiz heeft het recht u toegang tot Zigiz of tot de Account al dan niet tijdelijk te weigeren of te blokkeren, of om uw IP adres te blokkeren. Indien Zigiz daartoe overgaat, is Zigiz niet gehouden tot het doen van opgaaf van redenen. Zigiz kan bovendien een limiet stellen aan het aantal malen dat u per door Zigiz vast te stellen periode kunt deelnemen, dan wel aan het bedrag waarvoor u “for Real” en "Tournament" kunt spelen gedurende die periode.

1.7 Wijziging Voorwaarden:

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Zigiz zal de nieuwste versie van de Voorwaarden steeds op haar website publiceren, waarna uw voortgezette gebruik van de Spelletjes uw acceptatie van de nieuwe Voorwaarden zal vormen. Over ingrijpende wijzigingen in de Voorwaarden die het gebruik substantieel beïnvloeden zal Zigiz u via de spelomgeving van Zigiz informeren. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een nieuwe Voorwaarden, dan dient u Zigiz daar schriftelijk van in kennis te stellen op of vóór de datum dat de nieuwe Voorwaarden van toepassing zal zijn, en vanaf die datum dient u het gebruik van de Spelletjes te staken en gestaakt te houden.

1.8 Annuleren Spelletje:

Zigiz heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Spelletje uit te stellen of te annuleren als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie, veiligheid van het Spelletje ontregelt.

1.9 Accuraatheid informatie:

Hoewel Zigiz haar website met grote zorg beheert kan Zigiz niet garanderen dat alle diensten en alle informatie die zij u verstrekt op haar website correct, volledig en actueel is. De voor u op de website zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Steeds geldt dan ook dat de administratie van Zigiz leidend is waar het gaat om de vaststelling van en betaling van eventueel door u behaalde winsten en dat mededelingen daaromtrent op de website of anderszins louter indicatief zijn. Zigiz heeft bovendien het recht om winstgegevens in haar administratie aan te passen indien sprake is van een voor u duidelijk kenbare vergissing.

1.10 Fouten:

Indien u onjuistheden signaleert, dient u Zigiz daarvan terstond op de hoogte te stellen door een mail te sturen aan info@zigiz.com en Zigiz daarbij bovendien screenshots te verschaffen opdat Zigiz het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk kan identificeren.

2. For Real en Tournament modules

2.1 Eisen aan de speler bij For Real en Tournament:

U kunt kiezen voor de “for Real' en "Tournament" modules op voorwaarde dat u ten minste 18 jaar oud bent. U dient zich daartoe aan te melden conform de instructies die zijn vermeld op de Zigiz website. U dient in dat kader onder meer uw persoonsgegevens op juiste en volledige wijze aan Zigiz te verstrekken, uw e-mailadres op te geven en een Zigiz-gebruikersnaam te kiezen. Zigiz heeft het recht om op ieder moment aanvullende informatie te vragen ter verificatie en authenticatie.

2.2 Kosten:

Om de kosten te dekken voor het aanbieden van de Tournament spellen gaat een percentage van de Tournament-jackpot naar Zigiz. Het percentage van de Tournament jackpot dat door Zigiz gebruikt wordt om de kosten van het spel te dekken kan door Zigiz op elk gewenst moment aangepast worden.

2.3. Jackpotspellen

Jackpotspellen zijn een variant van de Tournament spellen van Zigiz. Een Jackpotspel loopt tot een moment dat door Zigiz voorafgaande aan het begin van het spel wordt bepaald. Bij het Jackpotspel is de uiteindelijke prijs afhankelijk van het aantal deelnemers aan de Jackpot: de Jackpot wordt hoger naarmate er meer spelers deelnemen aan de Jackpot. De uiteindelijke Jackpot wordt verdeeld over het uiteindelijke aantal deelnemers, waarbij ten hoogste een-derde van de deelnemers een prijs wint. Deelnemers staat het vrij om zo vaak deel te nemen aan de Jackpot als zij maar willen, wanneer zij hun score willen verbeteren. Na afloop van het Jackpotspel zullen de prijzen verdeeld worden en worden de gewonnen speeleenheden (Chips) op de accounts van de winnaars bijgeschreven. Bij gelijke highscores worden de prijzen nogmaals verdeeld onder de spelers met de gelijke highscore. Het staat Zigiz vrij om een Jackpotspel eerder te beëindigen dan aangegeven op het spel en om de hoogte van de te winnen prijzen aan te passen. Daarnaast kan Zigiz besluiten om de speeleenheden niet direct uit te keren wanneer er een vermoeden is dat er frauduleus gehandeld is bij de Jackpotspellen.

2.4 Opwaarderen:

In de “for Real” en "Tournament" modules speelt u met aangekochte speeleenheden. Om speeleenheden aan te kopen, dient u uw Account op te waarderen. Voor het opwaarderen dient u de op de website van Zigiz gepubliceerde aanwijzingen te volgen. De betalingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Daarnaast kan Zigiz besluiten om de prijs van de speeleenheden aan te passen.

Bij het opwaarderen gelden in ieder geval de volgende regels voor telefonisch opwaarderen en Paypal:

(a) Telefonisch: uw nummerherkenning dient steeds ingeschakeld te zijn; zonder nummerherkenning zijn eventuele niet correcte opwaarderingen niet te corrigeren.

(i) het telefoonnummer waarmee u de betaling verricht moet uw eigendom zijn, Zigiz heeft het recht om dit steeksproefsgewijs te onderzoeken

(ii) bij opwaarderingen gedaan met een telefoonnummer dat niet uw eigendom was zal Zigiz u aansprakelijk stellen mocht dit tot een geschil komen met de eigenaar van het telefoonnummer

(b) Paypal: opwaarderen via Paypal is alleen mogelijk indien aan het volgende is voldaan:

(i) aan overmakingen moet een bevestigd PayPal-adres verbonden zijn;

(ii) per Account is slechts 1 PayPal-account toegestaan;

(iii) u moet hetzelfde e-mailadres gebruiken voor de Account als voor de PayPal-account;

(iv) de PayPal-account dient verbonden te zijn met een land of staat waar deelname aan behendigheidsspelletjes is toegestaan.

Andere betaalwijzen, waaronder bijvoorbeeld E-CHECKS worden niet geaccepteerd.

2.5 Fouten bij opwaarderen:

Opwaarderen kan op de wijzen zoals aangegeven op de website van Zigiz, waarvan een aantal de tussenkomst van derden (paymentproviders) vereisen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een paymentprovider dient u te beseffen dat Zigiz het tegoed op uw account pas bijschrijft zodra Zigiz de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen van de paymentprovider. Aldus kan het zijn dat er vertraging zit tussen het moment waarop u uw tegoed opwaardeert en het moment waarop nieuwe speeleenheden op uw account daadwerkelijk zijn bijgeschreven. Bij aanhoudende problemen dient u contact op te nemen met uw paymentprovider.

2.6 Niet betaalde tegoeden:

Indien u speeleenheden hebt gekocht en ontvangen terwijl de betaling door middel van de door u gekozen methode niet tot betaling aan Zigiz heeft geleid (ongeacht de reden daarvoor), bent u gehouden om het verschuldigde bedrag alsnog aan Zigiz te voldoen. Indien het tegoed op uw Account toereikend is, kan Zigiz er ook voor kiezen om het tegoed op uw Account te verminderen. In verband met het voorgaande kan Zigiz aanspraak maken op vergoeding van incasso- en administratiekosten.

2.7 Winsten:

Indien u winst behaalt, kan deze winst worden uitgekeerd mits u tenminste een of meer betalingen heeft gedaan ter waarde van de initieel verkregen gratis credits. Voorbeeld: u heeft ter waarde van € 4,50 gratis credits gekregen bij het aanmaken van uw account en u moet nu minimaal een of meerdere betalingen doen van tenminste € 4,50 alvorens u uw eerste uitbetaling kan doen. Na uw eerste uitbetaling kunt u in de toekomst zonder deze restrictie uitbetalingen aanvragen. Zigiz maakt winsten in beginsel binnen 10 werkdagen, en in ieder geval binnen acht (8) weken na het doen van het verzoek tot uitbetaling over. Betaling zal plaatsvinden op het aan uw account gekoppelde bankrekeningnummer (zie ook artikel 1.2). Het is slechts toegestaan om 1 account aan een specifiek bankrekeningnummer te koppelen. Voor uitzonderingen hierop kan contact worden opgenomen met de Zigiz Klantenservice. Overdracht of toewijzen van winsten aan derden is niet toegestaan. De winst is alleen betaalbaar indien uw persoonsgegevens juist en volledig zijn en u overigens steeds heeft gehandeld overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Indien u uw winst niet binnen 8 weken na het doen van het verzoek tot uitbetaling heeft ontvangen, dient u Zigiz hierover per e-mail binnen 30 dagen te informeren.

2.8 Geschillen over winsten:

Zigiz stelt vast of u hebt gewonnen of verloren en wat de invloed daarvan op het speeltegoed van uw Account is. Zigiz heeft het recht om naar eigen goeddunken bij elke onenigheid te bepalen wie als winnaar heeft te gelden van een specifiek Spelletje. Indien u klachten hebt ten aanzien van de toegekende winst in een Spelletje, dan dient u dit binnen 7 dagen na het Spelletje kenbaar te maken omdat Zigiz anders mogelijkerwijs niet meer beschikt over ter zake relevante informatie.

2.9 Belastingen op winsten:

Indien Zigiz door enige bevoegde autoriteit wordt verzocht om belastingen of heffingen in te houden op door u gemaakte winsten, zal Zigiz die inhouding doen. U dient alle lokale, nationale belastingen, accijnzen of andere heffingen en/of belastingen en vergoedingen die zijn verschuldigd over de winsten tijdig te voldoen en u dient Zigiz te vrijwaren indien een dergelijke aanspraak op Zigiz wordt gedaan door enige autoriteit.

2.10 Vergissingen:

Bedragen die per vergissing als speelwinst naar uw Account worden gecrediteerd, zullen automatisch van uw Account worden afgeboekt wanneer de vergissing geconstateerd wordt. Indien u dergelijke speelwinsten opneemt dient u deze terstond als ten onrechte betaald aan Zigiz terug te betalen.

2.11 Verliezen:

U erkent en accepteert dat u verlies kunt lijden. Voor een dergelijk verlies aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid. Onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik, is het niet mogelijk om een negatief credit saldo te hebben. Wanneer dit evenwel toch het geval is, dient het saldo direct te worden aangezuiverd.

2.12 Refund beleid:

Aangekochte tegoeden kunnen niet worden uitgekeerd. In het geval een Spelletje niet kan worden uitgespeeld door een storing en het ontstaan van die storing aan Zigiz te wijten is, zal Zigiz uw Account crediteren voor het aantal credits dat u hebt betaald om aan het gestaakte Spelletje deel te kunnen nemen. Zigiz is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele spelwinsten die u had kunnen behalen indien er geen storing zou zijn geweest en het Spelletje was uitgepeeld.

2.13 Vervallen van tegoeden:

Indien u langer dan 12 maanden geen Spelletje hebt gespeeld, zal het eventueel nog op uw Account aanwezige tegoed vervallen. Zigiz kan in een dergelijk geval ook uw Account opheffen. Alvorens de account op te heffen stellen wij u hier 2 maanden van tevoren van op de hoogte door middel van een email, en indien van toepassing een herinnering, die wij versturen aan het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U hebt dan de mogelijkheid om het tegoed te verbruiken en/of, in het geval van voldoende winstcredits, uit te laten betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle door u aangeleverde gegevens.

2.14 Wettelijke verboden uit land speler:

U dient na te gaan of de op u van toepassing zijnde wetgeving toestaat dat u deelneemt aan de “for Real” en "Tournament" modules. Het is de u niet toegestaan deel te nemen indien die wetgeving u dat niet toestaat. Dat is onder meer het geval indien u afkomstig bent uit Italië en de Groot Brittannië. U zult Zigiz vrijwaren voor gevolgen van een overtreding van wetgeving.

3. Spelregels

3.1 Algemene spelregels:

Zigiz kan per Spelletje spelregels formuleren die door u moeten worden gevolgd. Zigiz stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden.

3.2 Geen oneerlijke technieken:

U mag geen oneerlijke methoden gebruiken voor het spelen van de Spelletjes. Elke techniek die een speler de mogelijkheid geeft om iets anders dan pure behendigheid te gebruiken bij het spelen wordt beschouwd als oneerlijk. Deze technieken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hebben van meerdere accounts, het gebruik van programmacodes of commando’s of aangepaste hardware of software om bij het spelen te helpen, het aannemen van de identiteit van een andere speler, of het met opzet verliezen van Spelletjes om een competitief voordeel te krijgen.

3.3 Geautomatiseerd spelen:

Het gebruik van machines, computers, software, scripts of enig ander gebruik van mechanische, macro-, automatische of geprogrammeerde methodes is niet toegestaan.

3.4 Overtreding:

Overtreding van spelregels of het anderszins in strijd met de algemene voorwaarden handelen, kan leiden tot verdere uitsluiting van het spelen van Spelletjes en bovendien tot het niet-uitkeren van behaalde winsten.

4. Ongeoorloofd gebruik en maatregelen

4.1 Maatregelen:

Indien Zigiz meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Zigiz passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de speeltegoeden of IP adressen, het vervallen van behaalde winsten en het uitsluiten van toekomstige deelname. Als ongeoorloofde handelingen worden onder meer beschouwd:

(a) het witwassen van geld via de Spelletjes;

(b) het inbellen door middel van telefoonlijnen van derden of via gestolen / gevonden mobieltjes;

(c) het duperen van betaalproviders;

(d) het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in de chatfunctie of anderszins op de Zigiz website;

(e) het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van de Spelletjes of anderszins het goed functioneren van Zigiz wordt veroorzaakt;

(f) het gebruiken van toegang tot Zigiz of de Spelletjes, of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam);

(g) het anderszins in strijd handelen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of spelregels van Zigiz; en/of

(h) het aanmaken van meerdere accounts

4.2 Controle:

Zigiz voert op regelmatige basis steekproeven uit onder haar "for Real" en "Tournament" spelers. Hierbij wordt de speler gevraagd extra informatie te verstrekken over zijn/haar identiteit. Totdat Zigiz de gevraagde informatie heeft ontvangen zullen er geen uitbetalingen worden gedaan op het account van de speler. Zigiz zal de informatie vernietigen zodra deze geverifieerd is.

5. Privacy

5.1 Privacy:

Zigiz respecteert de privacy van alle spelers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u aan Zigiz verschaffen vertrouwelijk worden behandeld. Zigiz gebruikt uw gegevens om het spelen en waar van toepassing: het uitkeren van winsten zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Zigiz de gegevens alleen gebruiken met uw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Zigiz zal uw gegevens niet aan derden verkopen, zie ook het Zigiz Privacy beleid.

5.2 Privacybeleid:

Zigiz heeft een privacybeleid opgesteld dat vindbaar is op de website van Zigiz. U stemt in met dat beleid wanneer u zich aanmeldt voor een Zigiz account, via Zigiz of een van de partner websites van Zigiz.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Intellectuele eigendomsrechten:

Zigiz-website, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo's, geluidsfragmenten en programma's, inclusief software, zijn eigendom van Zigiz en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, het openbaar maken of de distributie van dergelijke beschermde werken, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden.

7. Verplichting van Zigiz en aansprakelijkheid

7.1 Storingen:

Zigiz stelt zich ten doel om de door haar aangeboden Spelletjes vrij van storingen te laten verlopen, maar garandeert niet dat de Spelletjes steeds vrij zullen zijn van storingen.

7.2 Aanbieden Spelletjes:

Zigiz is niet verplicht aangeboden Spelletjes in de toekomst te blijven aanbieden. Zigiz is vrij het in door haar gekozen aanbod van Spelletjes.

7.3 Restitutie Credits:

Indien Zigiz mocht besluiten om op enig moment geen enkel Spelletje meer aan te bieden, dan zal zij de van aankoop afkomstige tegoeden op uw Account restitueren.

7.4 Problemen en Schade:

Zigiz is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of het spelen op deze website van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materiaal of andere zaken die komen van een website van Zigiz. Evenmin kan Zigiz verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website of schade tengevolge van de Spelletjes.

7.5 Aansprakelijkheid:

Indien Zigiz toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en ook na daartoe schriftelijk door u te zijn aangemaand in gebreke blijft met nakoming, is Zigiz jegens u aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van Zigiz is beperkt tot maximaal het direct voorafgaand aan het relevante evenement door u op uw Account gestorte bedrag.

7.6 Niet-nakoming Algemene Voorwaarden:

U zult Zigiz vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze algemene voorwaarden door u of via een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Spelletjes.

8. Divers

8.1 Ongeldigheid:

In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld bij gerechtelijk vonnis of besluit, dan zal de rest van deze algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven en zal de ongeldig of niet-afdwingbaar geachte bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de ongeldig of niet-afdwingbare bepaling.

8.2 Overdracht:

Zigiz heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met spelers over te dragen aan derden. Indien Zigiz dat doet, zal zij u daarvan informeren.

8.3 Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen Zigiz en u is Nederlands recht van toepassing.

Zigiz op je mobiel!
Altijd en overal de leukste spelletjes spelen? Surf dan met je mobiele telefoon naar m.zigiz.com of scan de QR-code hiernaast.
www.gembly.com - www.zigiz.com © 2003 - 2021   Free Online Games, play as often as you like! Zigiz.com - unlimited fun! Alle rechten voorbehouden

Let op!

Weet je zeker dat je wil uitloggen?

Het huidige spel zal worden beëindigd en je inzet gaat verloren.

Ok

Annuleer